Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2013

trust
I tylko chce Ci powiedzieć
Ten pociąg nie pojedzie jeśli Ty w nim nie będziesz.
— Kult
Reposted frompsychodelik psychodelik viacytaty cytaty

December 09 2012

trust
małe nic jest początkiem dużego niczego.
— katalama
Reposted fromkatalama katalama
trust
0970 c4a4 500
Reposted fromamimoto amimoto viamefir mefir
trust
9860 4d03
Reposted fromcoloursdreams coloursdreams viamefir mefir
trust
5711 4399
Reposted fromfortytwo fortytwo viamefir mefir

November 17 2012

trust
8976 96c2
Reposted fromzakropkowani zakropkowani viakatalama katalama
trust
Obumierasz, gdy na nic nie czekasz.
Żyjesz, dopóki dążysz.
— Agnieszka Bieńkowska

October 31 2012

trust
za prawdę to się nie ma co obrażać...
— ...
Reposted fromkatalama katalama viamefir mefir

October 19 2012

trust
trust
trust
Nie ma większej rzeźni niż pamięć
— Jastrun
Reposted frompoppyseed poppyseed viamefir mefir
trust
Nawet jeśli wszyscy już w Ciebie zwątpili, pokaż, że się mylili.
— magik.
Reposted fromappreciation appreciation viamefir mefir

October 13 2012

Ja lubię literaturę, bo dla mnie jest tam więcej życia niż w moim własnym.
— Witkiewicz, Nienasycenie (via enola-gay)
Reposted fromuciekne uciekne viajointskurwysyn jointskurwysyn
trust
Najlepsza przyjaźń, to ta, w której nie jest zdefiniowane, które jest większym debilem.
Reposted fromClary Clary viajointskurwysyn jointskurwysyn

October 12 2012

trust
Próbowali odnaleźć swój spokój w szczęściu nawzajem
Nie mieli wspólnych marzeń, chociaż od zawsze byli razem
— Eldo
Reposted fromcranberis cranberis
trust
trust
trust
tak bardzo chciałbym
widzieć Cię więcej
— fisz
Reposted fromdualistycznie dualistycznie viamefir mefir

September 30 2012

trust
2010: wow I was so stupid last year
2011: wow I was so stupid last year
2012: wow I was so stupid last year
to be continued
— life
Reposted fromanananana anananana viajointskurwysyn jointskurwysyn
trust
0966 6667 500
Reposted fromprzejdzmynaTy przejdzmynaTy viakatalama katalama
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl